Skönhet för alla i nytt ljus, utställning på Hallwylska museet

Skönhet för alla i nytt ljus

Hemideal vid sekelskiftet 1900

19 februari 2016–30 april 2016

Entréavgift: 50 kr

In med ljus, luft och funktion, ut med det sena 1800-talets mörka och tunga interiörer. Utställningen visar hur nya idéer i hemmet tog gestalt vid sekelskiftet 1900, framförallt belyses de socialestetiska tankegångarna bakom. Folket skulle fostras i god smak och skönhet i hemmet blev ett viktigt redskap i kampen för ett bättre samhälle.

Den person i Sverige som kommit att personifiera dessa nya tankar var debattören och författaren Ellen Key. Hennes bok ”Skönhet för alla” blev ett rättesnöre för de nya idealen och har gett utställningen en del av dess namn. Ellen Key var inspirerad av den engelska Arts & Craftsrörelsen, men också av bostadsfrågan, kvinnornas och barnens situation.

Ellen Key är både teoretisk och praktisk i sin vision. I utställningen ges exempel på hur idéerna tog sig uttryck i hennes hem, hos förebilderna konstnärsparet Karin och Carl Larsson i Sundborn, och i det ”mönsterrum för billighet och smak” som hon initierade på Stockholms Arbetarinstitut. Tillsammans med Carl Larsson har hon utpekats som skaparen av det som kommit att ses som 1900-talets svenska inredningsideal, men hon har också kritiserats för att vara en elitistisk ”smakdomare”.

I utställningen möter vi Ellen Keys egen röst, men också andra samtida och nutida kommentarer av forskare och konstnärer som sätter föreställningarna i ”nytt ljus”. Hur står sig dessa tankar idag? I utställningens sista rum, nutiden, tas dagsaktuella frågor i ämnet upp som knyter an till dem vid sekelskiftet 1900.

Det Hallwylska palatset representerar ett äldre stilideal, 1880-talets tongivande esteter uttryckte intresse för det besuttna borgerskapet. Det äldre stilidealet står i bjärt kontrast till Ellen Key och tankarna om ett nytt socialt och demokratiskt samhälle.

Utställningen är ett samarbete med Carl Larsson-gården, Ellen Keys Strand, Engelska Tapetmagasinet, Lith Lith Lundin, och Norrgavel.

Tack till The Barbro Osher Pro Suecia Foundation och Kungl. Patriotiska Sällskapet.