Om myndigheten

En ny museimyndighet

Hallwylska museet tillhör myndigheten Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) fram till årsskiftet 2017/2018.
Den 1 januari 2018 uppgår LSH i Statens Historiska Museer (SHM).

SHM tillhör kulturdepartementets ansvarsområde och till grund för myndighetens arbete ligger Riksdagens kulturpolitiska beslut.

Vårt mål är att förvalta och tillgängliggöra vårt gemensamma kulturarv. Myndigheten ska utifrån museernas samlingar bygga och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

I myndigheten ingår Livrustkammaren, Historiska museet, Hallwylska museet, Skokloster slott, Kungliga Myntkabinettet, uppdragsverksamheten Arkeologerna och museiverksamheten vid Tumba bruksmuseum. Myndigheten består utöver museerna av fyra övergripande avdelningar: Ledningsstöd, Verksamhetsstöd, Kommunikation och digitalisering samt Samlingar och forskning.

Myndighetens logotyper